Ta strona używa cookies, a kontynuująć przeglądanie wyrażasz zgodę na ich używanie oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności i cookies.
W każdej chwili możesz wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień cookies w swojej przeglądarce.

Zgoda X

DP-500T00 WYCOFANE Designing and Implementing Enterprise-Scale Analytics Solutions Using Microsoft Azure and Microsoft Power BI

3850 PLN

4 dni

Microsoft

 
Dlaczego właśnie to szkolenie?

Program szkoleniowy dotyczący wykorzystania usług danych platformy Azure i Power BI skierowany jest do osób zainteresowanych rozwojem kompetencji w zakresie nowoczesnej analityki danych. Uczestnicy zostaną wprowadzeni do kluczowych koncepcji analizy danych, w tym analizy na dużą skalę, zarządzania zasobami analitycznymi oraz integracji usług takich jak Microsoft Purview i Azure Synapse Analytics. Szkolenie obejmuje praktyczne aspekty korzystania z narzędzi analitycznych i hurtowni danych, a także tworzenia skalowalnych modeli i raportów w Power BI. Celem programu jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania danymi, analizy i wizualizacji, co przyczyni się do wzrostu wartości analitycznej w ich organizacjach.

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Zaleca się, aby uczestnicy mieli podstawową wiedzę z zakresu analizy danych, obsługi narzędzi analitycznych oraz baz danych. Również znajomość podstaw programowania oraz doświadczenie w pracy z narzędziami Power BI będzie pomocne.

Czego się nauczysz?

Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności korzystania z usług danych platformy Azure w celu skutecznej analizy danych, a także opanują projektowanie skalowalnych przepływów danych oraz tworzenie relacyjnych modeli w narzędziu Power BI. Dodatkowo, szkolenie obejmuje zaawansowane koncepcje wizualizacji danych, strategie efektywnego zarządzania cyklem życia aplikacji w usłudze Power BI, oraz umiejętność tworzenia i efektywnego zarządzania zasobami Power BI w środowisku Azure Synapse Analytics.


Poznanie usług danych platformy Azure na potrzeby nowoczesnej analityki 

Zrozumienie koncepcji analizy danych 

Analiza danych na dużą skalę 

Wprowadzenie do usługi Microsoft Purview 

Znajdowanie zaufanych danych przy użyciu usługi Microsoft Purview 

Katalogowanie artefaktów danych przy użyciu usługi Microsoft Purview 

Zarządzanie zasobami usługi Power BI przy użyciu usługi Microsoft Purview 

Integracja usługi Microsoft Purview i usługi Azure Synapse Analytics 

Wprowadzenie do usługi Azure Synapse Analytics 

Korzystanie z bezserwerowej puli SQL usługi Azure Synapse do wysyłania zapytań do plików w jeziorze danych 

Analizowanie danych za pomocą Apache Spark w usłudze Azure Synapse Analytics 

Analizowanie danych w relacyjnej hurtowni danych 

Wybór struktury modelu usługi Power BI 

Zrozumienie skalowalności w usłudze Power BI 

Tworzenie skalowalnych przepływów danych usługi Power BI i zarządzanie nimi 

Tworzenie relacji modelu w usłudze Power BI 

Używanie funkcji analizy czasu DAX w modelach Power BI Desktop 

Tworzenie grup obliczeń 

Egzekwowanie zabezpieczeń modeli Power BI 

Używanie narzędzi do optymalizacji wydajności usługi Power BI 

Zrozumienie zaawansowanych koncepcji wizualizacji danych 

Monitorowanie danych w czasie rzeczywistym za pomocą Power BI 

Tworzenie raportów podzielonych na strony 

Wprowadzanie nadzoru w środowisku usługi Power BI 

Ułatwianie współpracy i udostępniania w usłudze Power BI 

Monitorowanie i inspekcja użycia 

Udostępnianie pojemności Premium w usłudze Power BI 

Tworzenie infrastruktury dostępu do danych w usłudze Power BI 

Zwiększanie zasięgu usługi Power BI 

Automatyzacja administrowania usługą Power BI 

Tworzenie raportów przy użyciu usługi Power BI w ramach usługi Azure Synapse Analytics 

Projektowanie strategii zarządzania cyklem życia aplikacji usługi Power BI 

Tworzenie potoku wdrażania usługi Power BI i zarządzanie nim 

Tworzenie zasobów usługi Power BI i zarządzanie nimi 

Który egzamin potwierdza zdobyte umiejętności?

Zdaj 1 egzamin:
  • Exam DP-500: Designing and Implementing Enterprise-Scale Analytics Solutions Using Microsoft Azure and Microsoft Power BI
Zdobądź certyfikat:
  • Microsoft Certified: Azure Enterprise Data Analyst Associate

Podziel się: