Ta strona używa cookies, a kontynuująć przeglądanie wyrażasz zgodę na ich używanie oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności i cookies.
W każdej chwili możesz wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień cookies w swojej przeglądarce.

Zgoda X

Raport Comptia - State of Cybersecurity 2024

28.03.24r.


W raporcie CompTIA z 2024 roku o cyberbezpieczeństwie podkreślono rosnące znaczenie równowagi między środkami bezpieczeństwa a operacyjną zwinnością. Analizując wpływ AI na strategie obronne, raport oferuje kluczowe spostrzeżenia dotyczące wyzwań i tendencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

W najnowszym raporcie, CompTIA zagłębia się w rozwijający się krajobraz cyberbezpieczeństwa, uwzględniając wpływ AI na narzędzia ochrony. Badanie to, oparte na ankiecie przeprowadzonej wśród 511 profesjonalistów z USA i 125 z różnych regionów świata w II kwartale 2023 roku, ma na celu zminimalizowanie błędów i zapewnić wiarygodność wyników. Jako czołowa organizacja w branży IT, CompTIA promuje rozwój sektora poprzez edukację, certyfikacje i badania rynkowe, dążąc do rozszerzenia możliwości dla niedostatecznie reprezentowanych grup w dziedzinie technologii informacyjnej.

Cyberbezpieczeństwo jest w niespotykanej dotąd skali fundamentem trwałości i sukcesu organizacji na całym świecie. W miarę wzrostu wagi polegania na technologii cyfrowej, rośnie także złożoność i wyrafinowanie potencjalnych zagrożeń cyfrowych. Raport CompTIA z 2024 roku na temat stanu cyberbezpieczeństwa rzuca światło na aktualne wyzwania i tendencje w tej dziedzinie, dostarczając cennych wglądów, które mogą pomóc organizacjom w nawigowaniu przez skomplikowany krajobraz cyberzagrożeń.

Analizując wyniki badań zawarte w raporcie, należy podkreślić znaczenie równowagi między środkami bezpieczeństwa a operacyjną zwinnością, rosnącą rolę zarządzania ryzykiem jako siły napędowej strategii cyberbezpieczeństwa oraz na stale ewoluującym zagrożeniu, jakie stanowią nowoczesne cyberataki. Ponadto, raport wskazuje na znaczący wpływ, jaki generatywne AI może mieć na przyszłość cyberbezpieczeństwa - jako narzędzie, które może znacznie wzmocnić obronę organizacji, ale również wprowadzić nowe wyzwania.

Zrozumienie tych dynamicznych aspektów cyberbezpieczeństwa jest podstawą dla każdej organizacji dążącej do ochrony swoich cyfrowych zasobów i utrzymania zaufania wśród klientów i partnerów. Przeglądając wnioski z raportu CompTIA z 2024 roku, otrzymujemy kompleksowy obraz aktualnego stanu cyberbezpieczeństwa, co umożliwia lepsze przygotowanie na przyszłość w tej nieustannie zmieniającej się dziedzinie.

Równowaga w Cyberbezpieczeństwie

Raport podkreśla ciągłe wyzwanie polegające na równoważeniu środków bezpieczeństwa z efektywnością operacyjną. W miarę przyspieszania transformacji cyfrowej organizacje muszą nawigować delikatnym kompromisem między rygorystycznymi środkami cyberbezpieczeństwa, a zwinnością wymaganą dla innowacji i postępu.

Równowaga w cyberbezpieczeństwie to złożony i dynamiczny proces, który wymaga od organizacji ciągłej oceny i dostosowywania ich strategii bezpieczeństwa w odpowiedzi na ewoluujące zagrożenia i zmieniające się wymogi biznesowe. Jak wskazuje raport CompTIA z 2024 roku, w miarę jak firmy coraz intensywniej angażują się w transformację cyfrową, integracja nowych technologii i cyfrowych inicjatyw staje się kluczowa dla ich sukcesu. Jednakże, wprowadzanie tych nowości bez odpowiednich środków bezpieczeństwa może narazić organizacje na znaczące ryzyka.

Z jednej strony, ścisłe środki bezpieczeństwa mogą ograniczać innowacyjność i zwinność operacyjną, spowalniając wprowadzanie nowych technologii i procesów, które są niezbędne dla rozwoju biznesu. Z drugiej strony, zbyt luźne podejście do cyberbezpieczeństwa zwiększa ryzyko naruszeń danych i innych cyberataków, co może mieć katastrofalne konsekwencje dla reputacji firmy, jej finansów oraz dla zaufania klientów i partnerów biznesowych.

Raport CompTIA podkreśla, że kluczem do skutecznego zarządzania tymi ryzykami jest zrozumienie, że cyberbezpieczeństwo nie jest statyczną barierą, ale raczej dynamicznym procesem, który musi być ciągle dostosowywany do zmieniającego się otoczenia. Oznacza to, że organizacje muszą rozwijać i utrzymywać zwinne i adaptacyjne strategie bezpieczeństwa, które są w stanie równoważyć potrzebę ochrony przed zagrożeniami z jednoczesnym umożliwieniem innowacji i wzrostu.

Aby osiągnąć tę równowagę, firmy muszą przyjąć holistyczne podejście do cyberbezpieczeństwa, które obejmuje nie tylko technologie i narzędzia bezpieczeństwa, ale także ludzi i procesy. Mowa tu o szeregu działań, które należy podejmować, w szczególności to szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa, budowanie kultury świadomości bezpieczeństwa na wszystkich poziomach organizacji oraz wdrażanie procesów, które umożliwiają szybką reakcję na incydenty bezpieczeństwa.

Ponadto, jak sugeruje raport, efektywne zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa wymaga ciągłej oceny zagrożeń i podatności, a także dostosowywania strategii bezpieczeństwa do tych ocen. Oznacza to również, że organizacje muszą być przygotowane na nieuniknione naruszenia bezpieczeństwa i mieć plany reagowania na incydenty, które minimalizują szkody i przywracają normalne operacje jak najszybciej.

Raport jasno wskazuje, że osiągnięcie tej równowagi wymaga zarówno strategicznego planowania, jak i elastyczności operacyjnej, a także zrozumienia, że cyberbezpieczeństwo jest niezbędnym elementem wspierającym innowacje i wzrost biznesowy.

Cyberbezpieczeństwo jako zasadniczy imperatyw biznesowy

Cyberbezpieczeństwo jako zasadniczy imperatyw biznesowy to koncept, który zyskał na znaczeniu w miarę rosnącej zależności firm od technologii cyfrowych. Raport CompTIA z 2024 roku podkreśla, że tam, gdzie dane stanowią jedno z najcenniejszych aktywów przedsiębiorstwa, właściwe zarządzanie ryzykiem i ochrona tych danych są nie tylko wymogiem operacyjnym, ale również strategicznym elementem, który wpływa na całość działalności biznesowej.

W przeszłości wiele organizacji traktowało cyberbezpieczeństwo jako kwestię techniczną, skupiając się głównie na zapobieganiu atakom i ochronie infrastruktury IT. Jednak rosnąca liczba zaawansowanych cyberataków i ich wpływ na działalność biznesową uświadomiły firmom, że cyberbezpieczeństwo musi być uznane za integralny element strategii biznesowej. To podejście wymaga zmiany myślenia na wszystkich poziomach organizacji, od zarządu po pracowników liniowych, oraz zrozumienia, że każdy aspekt działalności firmy jest w pewien sposób powiązany z cyberbezpieczeństwem.

Jednym z kluczowych wniosków raportu jest to, że skuteczne zarządzanie cyberbezpieczeństwem wymaga integracji między działami IT, bezpieczeństwa informacji oraz innymi działami biznesowymi. Ta integracja pozwala na lepsze zrozumienie i zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w kontekście celów i strategii biznesowej, a także na szybsze reagowanie na incydenty bezpieczeństwa.

Ponadto, cyberbezpieczeństwo przestało być wyłącznie kwestią techniczną, stając się ważnym czynnikiem wpływającym na decyzje klientów i partnerów biznesowych. W obliczu rosnącej świadomości użytkowników końcowych na temat prywatności i bezpieczeństwa danych, organizacje, które demonstrują solidne praktyki bezpieczeństwa, mogą uzyskać konkurencyjną przewagę, budując zaufanie i lojalność klientów.

Raport zwraca również uwagę na rosnące wymagania regulacyjne dotyczące ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, które wpływają na wszystkie sektory gospodarki. Przestrzeganie tych wymogów nie jest już tylko kwestią unikania sankcji, ale stało się kluczowym elementem zachowania dobrej reputacji i zapewnienia ciągłości działania firmy.

Cyberbezpieczeństwo wymaga od firm holistycznego podejścia, które łączy aspekty technologiczne, ludzkie i procesowe. Raport CompTIA z 2024 roku jasno pokazuje, że globalizacja i cyfryzacja zacierają granice pomiędzy biznesem fizycznym i cyfrowym. Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym i ochrona danych stały się więc nieodłączną częścią strategii każdej organizacji.

Ewoluujący krajobraz zagrożeń


Raport CompTIA z 2024 roku szczegółowo bada ten aspekt cyberbezpieczeństwa, podkreślając, że zarówno liczba, jak i złożoność cyberataków rosną, wymuszając na firmach ciągłe dostosowywanie swoich strategii obronnych

W kontekście ewoluującego krajobrazu zagrożeń, kluczowe staje się zrozumienie, że atakujący nieustannie poszukują nowych metod penetrowania systemów i kradzieży cennych danych. Raport wskazuje na rosnące zagrożenie ze strony zaawansowanych trwałych zagrożeń (APT), ransomware, phishingu, a także ataków na łańcuch dostaw, co wskazuje na konieczność podejmowania przez organizacje działań w celu ochrony przed szerokim spektrum potencjalnych wektorów ataków.

Jednym z najbardziej znaczących wniosków płynących z raportu jest to, że generatywne AI, mimo że stanowi obiecującą technologię w wielu dziedzinach, może również wprowadzić nowe wyzwania dla cyberbezpieczeństwa. Przykładem mogą być zaawansowane techniki oszustwa wykorzystujące AI do tworzenia wiarygodnie wyglądających fałszywych treści lub ataków phishingowych, co wymaga od organizacji nie tylko zaawansowanych narzędzi obronnych, ale także zwiększenia świadomości i edukacji wśród pracowników.

CompTIA podkreśla również znaczenie ciągłego monitorowania i analizy zagrożeń, co umożliwia organizacjom szybsze wykrywanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa. W erze, w której ataki mogą pochodzić z różnych kierunków i przyjmować różne formy, zintegrowane systemy bezpieczeństwa, które wykorzystują dane z wielu źródeł do identyfikacji potencjalnych zagrożeń, stają się niezbędne.
Dodatkowo, raport zwraca uwagę na rosnącą rolę regulacji i standardów branżowych w kształtowaniu praktyk cyberbezpieczeństwa. Zgodność z takimi wymogami nie tylko minimalizuje ryzyko naruszeń i zapewnia ochronę danych, ale także buduje zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

Ewoluujący krajobraz zagrożeń wymaga od organizacji zwinności, przewidywalności i zdolności do adaptacji. Strategie bezpieczeństwa muszą być elastyczne, aby móc szybko reagować na nowe wyzwania i zagrożenia. Raport CompTIA podkreśla, że w dzisiejszym świecie cyberbezpieczeństwo jest ciągłym procesem, który wymaga zaangażowania na wszystkich poziomach organizacji, od technologii po ludzi i procesy, aby skutecznie chronić przed stale zmieniającym się spektrum zagrożeń.

Zarządzanie ryzykiem jako napędza siła cyberbezpieczeństwa

Zarządzanie ryzykiem jako napędzająca siła cyberbezpieczeństwa to koncepcja, która w ostatnich latach zyskała na znaczeniu, wskazując na ewolucję podejścia organizacji do ochrony swoich cyfrowych zasobów. Raport podkreśla, jak kluczowe stało się zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem w kontekście cyberbezpieczeństwa, uznając je za nieodzowny element strategicznego planowania każdej nowoczesnej organizacji.

W tradycyjnym ujęciu, cyberbezpieczeństwo często postrzegane było jako seria barier technicznych mających na celu zapobieganie włamaniom i atakom. Jednakże, w miarę jak krajobraz zagrożeń staje się coraz bardziej złożony, organizacje uświadomiły sobie, że niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie ryzyka. W tym kontekście, zarządzanie ryzykiem przekształca się w proces identyfikacji, oceny i priorytetyzacji ryzyka w sposób umożliwiający podjęcie świadomych decyzji o tym, jak najlepiej chronić zasoby przy jednoczesnym umożliwieniu realizacji celów biznesowych.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wymaga od organizacji obok rozumienia technicznych aspektów bezpieczeństwa, także głębszego wglądu w sposób, w jaki decyzje dotyczące bezpieczeństwa wpływają na ogólną strategię biznesową. To zarówno identyfikacja najcenniejszych aktywów firmy, jak i zrozumienie potencjalnych konsekwencji biznesowych naruszeń bezpieczeństwa.

Jednym z  pryncypiów skutecznego zarządzania ryzykiem jest opracowanie zrozumiałego i wdrożenie elastycznych ram zarządzania ryzykiem, które integruje praktyki cyberbezpieczeństwa z szeroko pojętym zarządzaniem ryzykiem biznesowym. Takie ramy, jak NIST (National Institute of Standards and Technology), ISO (International Organization for Standardization), czy dyrektywa NIES2 Unii Europejskiej oferują organizacjom zestaw najlepszych praktyk i standardów, które mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb i profilu ryzyka każdej organizacji.

Ponadto, raport podkreśla znaczenie kultury organizacyjnej świadomej ryzyka, gdzie zarządzanie ryzykiem jest integralną częścią codziennych procesów decyzyjnych na wszystkich poziomach organizacji. Wymaga to nie tylko stałego szkolenia i edukacji pracowników na temat cyberzagrożeń i praktyk bezpieczeństwa, ale także budowania procesów umożliwiających szybkie i skuteczne reagowanie na incydenty bezpieczeństwa.

Zarządzanie ryzykiem stało się priorytetem nowoczesnego cyberbezpieczeństwa, umożliwiając organizacjom nie tylko ochronę przed zagrożeniami, ale także zapewnienie, że decyzje dotyczące bezpieczeństwa są zgodne z ogólnymi celami i strategią biznesową. Raport CompTIA informuje, że przyszłość cyberbezpieczeństwa leży w strategicznym podejściu do zarządzania ryzykiem, co pozwala organizacjom przetrwać i prosperować w bezpiecznym środowisku

Rozwój umiejętności i talentów w zakresie cyberbezpieczeństwa

Rozwój umiejętności i talentów w zakresie cyberbezpieczeństwa jest kolejnym kamieniem milowym, umożliwiającym organizacjom skuteczną obronę przed rosnącym i ewoluującym spektrum zagrożeń cyfrowych. Raport zwraca uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów cyberbezpieczeństwa, podkreślając, że braki kadrowe w tej dziedzinie stanowią jedno z największych wyzwań dla organizacji na całym świecie.
Współczesny krajobraz cyberbezpieczeństwa charakteryzuje złożonością i niezwykle dynamicznym charakterem, co wymaga od pracowników nieustannego rozwijania umiejętności i adaptacji do nowych technologii oraz metod ataków. Z tego względu, organizacje muszą przyjąć wielowymiarowe strategie, które przyciągają talenty, ale także rozwijają i zatrzymują specjalistów w organizacji.

Strategie Rozwoju Umiejętności

• Szkolenia i Certyfikaty: CompTIA podkreśla rolę ciągłego szkolenia i zdobywania certyfikatów jako sposobu na aktualizację i poszerzanie wiedzy specjalistów. Programy certyfikacyjne, takie jak te oferowane przez CompTIA, nie tylko weryfikują umiejętności specjalistów, ale również zachęcają do ich ciągłego rozwoju.
• Programy Rozwoju Wewnętrznego: Inwestycja w programy rozwoju wewnętrznego, które oferują pracownikom szanse na naukę i rozwój w obszarze cyberbezpieczeństwa, jest kluczowa dla budowania głębokiej wiedzy i umiejętności technicznych w organizacji.
• Partnerstwa z Instytucjami Edukacyjnymi: Współpraca z uniwersytetami, kolegiami i innymi instytucjami edukacyjnymi w celu stworzenia ścieżek kariery dla studentów zainteresowanych cyberbezpieczeństwem, co może pomóc w łagodzeniu braków kadrowych i zapewnieniu ciągłego dopływu nowych talentów.
• Inkluzja i Różnorodność: Rozwijanie strategii, które promują różnorodność i inkluzywność w branży cyberbezpieczeństwa, jest nie tylko kwestią sprawiedliwości społecznej, ale również sposobem na poszerzenie puli talentów i wprowadzenie różnorodnych perspektyw, które mogą wzbogacić podejście do bezpieczeństwa.
• Adaptacyjne Ścieżki Kariery: Utworzenie elastycznych ścieżek kariery, które pozwalają pracownikom na eksplorację różnych aspektów cyberbezpieczeństwa i dostosowanie swojej ścieżki zawodowej do zmieniających się zainteresowań i potrzeb rynku, jest kluczowe dla zatrzymania talentów i ich rozwoju.
State of Cybersecurity 2024 podkreśla, że wzmocnienie zdolności organizacji do przeciwdziałania cyberzagrożeniom zależy już nie wyłącznie od technologii, ale w znacznym stopniu również od ludzi, którzy je projektują, wdrażają i monitorują. Inwestowanie w rozwój umiejętności i talentów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest zatem niezbędne dla budowania odporności na cyberataki i zapewnienia ciągłości działania w coraz bardziej scyfryzowanym świecie.

Zastosowanie AI w cyberbezpieczeństwie

Zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) w cyberbezpieczeństwie otwiera nowe możliwości dla organizacji w walce z rosnącymi i coraz bardziej złożonymi zagrożeniami cybernetycznymi. Jak wynika z raportu, generatywne AI i inne zaawansowane technologie AI zaczynają odgrywać newralgiczną rolę w strategiach bezpieczeństwa, umożliwiając organizacjom bardziej skuteczną ochronę ich cyfrowych zasobów. Poniżej przedstawiamy kilka głównych zastosowań AI w cyberbezpieczeństwie, które zostały zaakcentowane w raporcie:
• AI może znacząco przyspieszyć proces identyfikacji i reagowania na incydenty bezpieczeństwa. Algorytmy uczenia maszynowego są w stanie analizować ogromne ilości danych z różnych źródeł w celu wykrycia anomalii i potencjalnych zagrożeń w czasie niemal rzeczywistym. Dzięki temu zespoły bezpieczeństwa mogą szybciej identyfikować i neutralizować zagrożenia, często zanim wyrządzą one znaczące szkody.
• AI umożliwia bardziej zaawansowaną analizę zachowań użytkowników i urządzeń w sieci, co może pomóc w wykrywaniu bardziej subtelnych prób ataków, takich jak ataki typu insider threat czy zaawansowane trwałe zagrożenia (APT). Algorytmy AI mogą nauczyć się normalnych wzorców zachowań i skutecznie identyfikować odstępstwa, które mogą wskazywać na naruszenie bezpieczeństwa.
• AI może również optymalizować istniejące procesy bezpieczeństwa, automatyzując rutynowe zadania i umożliwiając zespołom bezpieczeństwa skupienie się na bardziej złożonych problemach. Na przykład, systemy AI mogą automatycznie aktualizować bazy danych sygnatur wirusów, konfigurować zasady firewalla czy przeprowadzać testy penetracyjne, redukując obciążenie pracowników i zwiększając efektywność operacyjną.
• Korzystając z analizy predykcyjnej, AI może pomóc organizacjom w przewidywaniu potencjalnych zagrożeń i wzmocnieniu swoich obron przed jeszcze nieznanymi atakami. Przez analizę trendów i wzorców w danych, AI może wskazać potencjalne przyszłe wektory ataków, umożliwiając organizacjom proaktywne wzmacnianie swojej infrastruktury i strategii obronnych.
• Wdrożenie AI w cyberbezpieczeństwie przynosi obietnicę znacznej poprawy w zdolności organizacji do ochrony przed cyberatakami. Jednak, jak podkreśla raport CompTIA, równie ważne jest zrozumienie i zarządzanie potencjalnymi wyzwaniami związanymi z etyką, prywatnością i bezpieczeństwem samych systemów AI. Skuteczne wykorzystanie AI w cyberbezpieczeństwie wymaga więc nie tylko zaawansowanej technologii, ale również odpowiedzialnego podejścia i ciągłego monitorowania, aby zapewnić, że wykorzystanie tej potężnej technologii przynosi korzyści bez wprowadzania nowych ryzyk. Organizacje dostrzegają potencjał AI, szczególnie generatywnego AI, w automatyzacji i ulepszaniu procesów związanych z cyberbezpieczeństwem, takich jak monitorowanie ruchu sieciowego, analiza wzorców zachowań użytkowników czy automatyczne reagowanie na incydenty bezpieczeństwa.

Raport CompTIA „State of Cybersecurity 2024”  wskazuje, że cyberbezpieczeństwo jest dynamiczną dziedziną, która wymaga holistycznego podejścia, łączącego technologię, procesy i ludzi. W miarę jak technologie ewoluują, a krajobraz zagrożeń się zmienia, organizacje muszą nieustannie dostosowywać swoje strategie, by skutecznie chronić swoje zasoby cyfrowe i zapewnić ciągłość działalności w cyfrowym świecie. Kluczem do sukcesu jest integracja cyberbezpieczeństwa z ogólną strategią biznesową, ciągły rozwój umiejętności i wykorzystanie nowych technologii, takich jak AI, do zwiększenia odporności na cyberzagrożenia.


pełny raport dostępny na 2024 State of Cybersecurity - US | CompTIA 

« powrótPodziel się: